PAIde Lasteaed | Pai igasse päeva!

11.03-25.05.2023 viidi Euroopa Sotsiaalfondi toel ellu PAIde Lasteaia projekt „PAIde Lasteaia teekond lapsest lähtumiseni“.

Projekti raames läbiti Hoolingu koolitajate poolt läbiviidud õppepäevad teemal „Lapsest lähtuv projektõpe praktikas“ 11.03-12.03.2023 Paide Riigigümnaasiumi ruumides ning saadud teadmiste kinnistamiseks ning praktikasse rakendamiseks viidi läbi neli õpiringi koolitusteemadel perioodil 23.03-25.05.2023.

Projekti eesmärk oli projektõppe rakendamine PAIde Lasteaia kõikides rühmades. Saavutada oskused ning teadmised ja julgus projektõppe, ehk lapsest lähtuva õpikäsituse täielikuks rakendamiseks rühmakeskkonnas.

Koolituse toel on PAIde Lasteaia kõik rühmad on teemaõppelt üle läinud lapsest lähtuvale õpikäsitusele ehk projektõppele. Õpetajad on õppeprotsessis lapse toetajad ja innustajad, õpikeskkonna loojad. Koostööd tehakse erinevate spetsialistidega, et tuua lasteni neid huvitavaid teadmisi. Õppeprotsess on tervik ning vältab läbi mänguliste tegevuste terve lasteaiapäeva vältel. Lapsed on ise tegutsemas ning julgevad avastada, uurida ja katsetada ning arutleda. Õpetajad on teadlikud ja enesekindlad rakendatava meetodi vajalikkusest ja tulemuslikkusest.

Projekti rahastas Euroopa sotsiaalfond kogusummas 3045,20 eurot.