PAIDE LASTEAED

KODUKORD

Kinnitatud direktor käskkirjaga nr 10 Ü, 04.03.2016

Lasteaed juhindub oma tegevuses haridusseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest, kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, teistest õigusaktidest ja PAIde Lasteaia põhimäärusest. Lasteaias on 11 eesti õppekeelega rühma. PAIde Lasteaed kuulub “Tervist Edendavate Lasteaedade” hulka ning “Tervist edendavate töökohtade võrgustiku” hulka.

 

 1. ÜLDSÄTTED

  1. Kodukord on koostatud lasteaia ja lapse pere vahelise infovahetuse ja koostöö edendamiseks.

  2. Kodukord on kohustuslik lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks. 

  3. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest.

  4. Lasteaia kodukord avalikustatakse lasteaia veebilehel ning eLasteaia keskkonnas.

  5. Lapse heaolu lasteaias tagab lapse-, pere- ja lasteaia personali koostöö. Selleks korraldatakse lasteaias üritusi, pidusid ja mängupidusid, kuhu kaasatakse ka lapsevanemaid. 

 2. INFOVAHETUS

  1. Lasteaia infokanalid on: veebileht www.pailasteaed.ee; rühmade elektronposti aadressid; rühmades asuvad infotahvlid või telefonid.

  2. Igal hetkel lapse perega ühenduse saamiseks on lapsevanemal kohustus anda lapse rühma perekonna kontaktandmed (vanemate telefoninumbrid, elektronposti aadressid, kodune aadress). Kontaktandmete muutumisel teatada sellest rühma õpetajatele esimesel võimalusel.

  3. Andmete andmisega lubab lapsevanem nende kasutamist asutusesisesteks toiminguteks ning edastada Paide Linnavalitsusele finantsteenistusele finantstoimingute tarbeks.

  4. Lapsi, peresid ja töötajaid puudutavaid andmeid töötleb lasteaed vastavalt andmekaitse seadusele.

  5. Lasteaias pildistatakse või filmitakse lapsi õppekasvatustegevuse käigus  vanemate teadmisel. Pildid ja filmid on asutusesiseseks kasutamiseks rühmades ning lasteaia kodulehel samuti lasteaeda tutvustavates artiklites. Vanem, kes ei soovi oma lapse jäädvustamist või lasteaia esindamisel meedia artiklites kasutada, teatab sellest kirjalikult lasteaia direktorile.

  6. Lapsevanemad võivad info, abi ja nõu saamiseks ning ettepanekute tegemiseks pöörduda esmalt rühmaõpetaja seejärel logopeedi, tervishoiutöötaja ja juhtkonna poole. Töötajate kontaktandmed on avaldatud lasteaia koduleheküljel.

  7. Rühma lastevanemate koosolekud toimuvad vähemalt kord õppeaasta jooksul. Koosolekud protokollitakse ning need on asutusesiseseks kasutamiseks. Sõimerühma vanematele toimub infotund.

  8. Rühma avamisel sügisel koostavad rühma töötajad koostöös laste ja nende peredega rühma reeglid, milles lepitakse kokku rühma väärtused ja head tavad.

 3. LAPSE LASTEAEDA VASTU VÕTMINE JA VÄLJAARVAMINE

  1. Laste lasteaeda vastuvõtmine toimub “Paide Linna lasteaedadesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra” alusel https://www.riigiteataja.ee/akt/410122013045 (viide korrale)

 4. LASTEAIA TÖÖAEG

  1. Lasteaed on avatud tööpäevadel 7.00 – 18.00 ning suletud nädalavahetustel ja riiklikel pühadel. Valverühm on avatud tööpäevadel 18.00-19.00

  2. Lasteaia lahtiolekuaega lühendatakse uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelneval tööpäeval kolme tunni võrra. Teistel juhtudel muudetakse lasteaia tööpäeva hoolekogu ettepanekul, Paide Linnavalitsuse korralduse alusel ning sellest teavitatakse lapsevanemaid ette infokanalite kaudu mõistliku aja jooksul.

  3. Lasteaia hooajalise tegutsemise otsustab Paide Linnavalitsus, lähtudes võimalusest kasutada Paide linna teist lasteaeda.

 5. LAPSE LASTEAEDA TOOMINE JA VIIMINE

  1. Lasteaed töötab päevakava alusel.

  2. Lapsevanem toob lasteaeda terve lapse vähemalt 15 minutit enne hommikusööki ja viib sealt ära endale sobival ajal järgides lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse korraldust, une- ja söögiaegu ning päevakava. Lapsevanem informeerib õpetajat juhtumitest, mis võivad lapse päeva mõjutada (haigusnähud, halvasti magamine jne).

  3. Lapse lasteaeda mitte tulekust peab lapsevanem teavitama hiljemalt kell 8.30 rühmaõpetajat.

  4. Esmakordsel lasteaeda saabumisel tutvub laps koos vanemaga kahe päeva kuni ühe nädala jooksul õpetajate ja teiste rühma töötajatega. Seejärel toimub lapse harjutamine lasteaiaga vastavalt vanemate ja õpetajate koostöös valminud rühmareeglite alusel.

  5. Hommikul annab lapsevanem (või vanema poolt volitatud isik) lapse isiklikult üle õpetajale või õpetaja abile.

  6. Päeva lõpus, nii rühmast kui õuest lahkudes, jäetakse õpetajaga nägemist. Last ei tohi lasteaia territooriumilt ära viia õpetajaga kontakti võtmata.

  7. Õpetaja annab lapse kojuminekuks üle ainult lapsevanemale või lapsevanema poolt selleks volitatud isikule eelneva teatamise korral.

  8. Lasteaia töötaja ei anna last üle ebakaines olekus isikule või võõrale.

  9. Lapsevanem ei saada last üksinda värava tagant lasteaeda ega edasta teateid õpetajale lapse kaudu, vaid teeb seda isiklikult.

  10. Rühma sisenemisel ja väljumisel eelistab lapsevanem oma rühma välisust.

  11. Õhtul varub lapsevanem aega (vähemalt 15 min enne rühma sulgemist), et vajadusel õpetajaga vestelda ja lasta lapsel mäng lõpuni viia ning lasta lapsel rahulikult riietuda. Kui lapsevanem ei jõua lapsele õigeks ajaks järele, teavitab ta rühmaõpetajat või juhtkonda viivitamatult.

  12. Peale lapse üleandmist lapsevanemale vastutab lapse eest lapsevanem (k.a. koos lastevanematega toimuvatel ühisüritustel).

  13. Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järgi tuldud, püüab töötaja lapsevanemaga kontakti saada telefoni teel ning teavitab direktorit olukorrast. Kui perega kontakti ei saada, teavitatakse olukorrast linna lastekaitse töötajat ja politseid, kes vajadusel suunavad lapse Järvamaa Lasteabikeskuse turvatuppa (Tallinna tn 49).

  14. Viimase rühma laps saab üksinda minna eelkooli ja õhtul koju vaid lapsevanema kirjaliku avalduse kohaselt ja lapsevanema vastutades juhul, kui eelkool või lapse kodu on lasteaiast kuni 200 meetri kaugusel ja lapsel ei ole vaja ületada sõiduteed.

 6. LAPSE TERVISE, HEAOLU JA ARENGU TOETAMINE

  1. Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

  2. Kui laps vajab erihoolt või tähelepanu (nt krooniline haigus, voodi märgamine, tundlikud kõrvad vms), informeerib lapsevanem sellest lasteaia tervishoiu- ning rühmatöötajat.

  3. Lasteaeda ei lubata last, kelle tervisesesund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist. Ilmsete haigustunnustega (silmapõletik, lööve, tugev köha, tugev vesine nohu, palavik) last vastu ei võeta. Samuti ei jäeta lapsi õueajal tuppa.

  4. Lasteaias ei anna õpetaja lapsele lasteaias vanema poolt kaasa antud rohtusid, ega luba lapsel neid ise võtta. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib lasteaia tervishoiu- või rühmatöötaja erandjuhul anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja eelneval juhendamisel ja kirjalikul kokkuleppel.

  5. Lasteasutuses lapse haigestumise või vigastuse korral kutsub pedagoog vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. (Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale §13 lg 2). Lapsevanem reageerib esimesel võimalusel lasteaia telefonikõnele ja korraldab kiiresti lapsele järele tuleku. Vanemate või kiirabi saabumiseni antakse lapsele vajadusel esmast abi (Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale §13 lg 3).

  6. Lasteaias vanemate ja töötajate seas läbi viidud riskianalüüsi alusel tehakse laste haigestumise ja vigastuste ennetamiseks ja keskkonna ohutuse tagamiseks parendustegevusi.

  7. Lapse haigestumisest nakkushaigustesse palume teavitada lasteaeda (tuulerõugeid, sarlakid, nakkuslik silmapõletik, kõhulahtisus, pedikuloos jne).

  8. Nakkushaiguse kahtlusega laps eraldatakse teistest lastest ja tagatakse järelevalve. Lapsevanemaid teavitatakse nakkushaiguse juhtumist.

  9. Nakkushaiguste perioodil kehtestab lasteaia direktor tervishoiutöötaja ettepanekul lasteaias eri koristus- ja puhastuskorra, järgides Terviseameti juhiseid.

  10. Tervislikel põhjustel teisiti toituva lapse toitlustamine korraldatakse tulenevalt perearsti või allergoloogi soovitustest koostöös lapsevanema, tervishoiutöötaja ja kokkadega.

  11. Lapsed viibivad õues 1-2 korda päevas (välja arvatud sõimerühmad ujumise päevadel) vastavalt päevakavale. Lapse õues viibimise aeg sõltub välisõhu temperatuurist ja tuule kiirusest ehk tegelikult toimivast välisõhu temperatuurist (tuule-külma indeksist). Madalama kui -20°C tuulekülma puhul ja madalama kui -15°C õhutemperatuuri puhul ei viida lapsi õue või lühendatakse õuesoleku aega 20 minutini. Alla kolme aasta vanuseid lapsi ei viida õue tugeva vihmasaju ja lumetuisu korral. Kõik lasteaias viibivad lapsed osalevad õuetegevustes. Kui laps ei saa tervislikel põhjustel õue minna, siis jääb ta koju lapsevanema hoole alla.

  12. Lasteaias tähistatakse lapse sünnipäevi vastavalt rühma traditsioonidele ja kokkuleppele lapsevanematega.

  13. Lapsevanem osaleb lastevanematele mõeldud üritustel, koosolekutel ja arenguvestlusel.

  14. Lasteaia üritustel ja pidudel seisab lapsevanem hea selle eest, et teiste kaasasolevate pereliikmete (nt nooremate või vanemate õdede-vendade) käitumine ei häiriks esinejaid. 

  15. Hoolides lapse tervisest, väärtustame kõikide laste uneaega.

 7. TURVALISUS

  1. Lasteaia töötajad loovad koostöös lastevanematega lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi-, loovtegevusi ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.

  2. Lasteaias on võimlemis- ja mänguvahendid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredelid, spordi- ja mänguväljaku ning võimlemisvahendid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt. Mänguvahendite ohutust kontrollivad rühmaõpetajd, liikumisõpetaja ja juhtkond.

  3. Turvalisuse tagamiseks on lasteaed piiratud aia ning suletavate väravatega. Iga lasteaia territooriumile siseneja või väljuja on kohustatud sulgema värava. Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on keelatud.

  4. Lasteaia hoones on elektrooniline valve.

  5. Laps ja vanem eelistavad sisenemisel ja väljumisel oma rühma ust.

  6. Lapsevanem sulgeb uksed ja lasteaia värava nii lasteaeda tulles kui minnes.

  7. Parkimisel arvestab lapsevanem kaasliiklejatega ega jäta maja ette töötavat autot.

  8. Laste puhke- või magamise ajal on laste juures üks täiskasvanu.

  9. Õuealal on rühma lastega kaks töötajat.

  10. Kui laste õuesoleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna mõne lapsega tuppa, tagab teine rühma töötaja ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.

  11. Lasteaias toimuvatesse huviringidesse võtab lapse ja saadab tagasi rühma huviringi juhendaja. Huviringidesse puutuvates küsimustes suhtleb lapsevanem ringijuhendajatega. Väljaspool lasteaeda toimuvatesse huviringidesse viib lapse lapsevanem.

  12. Töökorraldusega on tagatud, et rühma tööaja jooksul vastavad õpetaja ja õpetajat abistava töötaja ning laste suhtarvud koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud piirnormidele.

  13. Õppekäigu ajal väljaspool lasteaia territooriumi tagatakse, et iga kaheteistkümne lapse kohta aiarühmas ja iga kaheksa lapse kohta sõimerühmas on üks täiskasvanu, kes kõik kannavad helkurveste.

  14. Õppekäigule minnes teavitab rühma töötaja õppealajuhatajat või lasteaia direktorit või kõrvalrühma töötajat õppekäigu sihtkohast ja laste arvust õppekäigul.

  15. Õppekäigule transpordivahendiga minnes esitab õpetaja laste nimekirja kirjalikult direktorile kinnitamiseks. Laste õppekäigul transpordiga vastutab laste veoks tellitud transpordi sõiduki tehniliste nõuete vastavuse eest transpordifirma.

  16. Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va korrashoiu- ja hooldustöödega seotud liiklusvahendid, kellel on vastav kokkulepe.

  17. Lasteaeda ei tooda ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju. Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Lasteaed ei vastuta nende kadumise või katki minemise eest.

  18. Lasteaias pole lastel lubatud kasutada kaasa võetud mobiil- või nutiseadmeid. Lasteaed ei vastuta seadmetega tekkinud probleemide eest. 

  19. Lasteaia territooriumil saab sõita jalgrattaga ja talvel kelgutada. Jalgratta kaasavõtmisel on kohustuslik kiiver ja sõidu ohutust tagav riietus ning õpetaja ei vastuta nende kadumise või katki mineku eest. Jalgratas on lapse isiklik omand, mida ei anta teistele lastele sõita (välja arvatud lapsevanema loal) Jalgratas või kelk tuleb igal õhtul koju viia. Päeval hoitakse laste ja töötajate jalgrattaid rattahoidjas. Jalgratta toomise ja äraviimise eest vastutab lapsevanem.

  20. Jalgrattaid, kelke ja suuski ei asetada vastu lasteaia maja seina, selleks on ettenähtud varjualused ja kohad, kus saab õuevarustust hoida.

  21. Lapsed, lapsevanemad ja töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteaia direktorit laste ja lasteaia töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest. 

 8. RIIETUS

  1. Lasteaeda tuuakse puhas, korrastatud välimuse ja tervete riietega laps.

  2. Lapsel on rühmas olemas siseriided ja -jalatsid, võimlemisriided, pakk pabertaskurätikuid, kamm, magamisriided, vajadusel puhas vahetuspesu, tüdrukutel juuksekumm.

  3. Jalatsid peavad püsima kindlalt jalas, olema jalga toetavad ning libisemiskindla tallaga, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu. Jalatsid on valitud taldadega, mis ei määri põrandat.

  4. Rühmaruumist väljumisel kannab laps ja töötaja libisemiskindla tallaga jalanõusid. Koridorides sokkis ei käida.

  5. Riided ja jalanõud tuleb märgistada lapse nimega, et ära hoida asjade kadumist ja vahetusse minemist.

  6. Lapse riietus on valitud vastavalt ilmale. Õues olemiseks õueriided (mille määrdumisel ei teki probleeme), siseruumides mugavad mänguriided. Kinnaste valikul on soovitavad sellised labakindad, mis on niiskus- ja veekindlad. Sõrmikuid soovitame kanda lapsel, kes oskab neid iseseisvalt kätte panna.

  7. Lapsel peab olema ilmale sobilik, kergesti selga pandav ja lihtsate kinnitustega õueriietus. Suveperioodil on vajalik peakate.

  8. Laste riietel ei tohi olla pikki nööre, salle jm ohtlikke detaile. Tõmblukud riietel ja jalatsitel on terved ja kergelt töötavad, nii et laps saab neid ise sulgeda ja avada. Paeltega saabaste kandmiseks peaks laps oskama neid ka ise siduda. Kaelakettide ja rippuvate kõrvarõngaste kandmine on keelatud.

  9. Võimlemistegevuseks on lapsel olemas spordiriided (lühikesed püksid ja T-särk) ning ujumistegevuseks ujumisriided, ujumismüts, nuustik ja rätik.

  10. Lapsel on rühma garderoobis oma kapp, mida tuleb korras hoida. Iga nädala lõpus vaadatakse lapse riided ja muud kapis olevad asjad üle ning lasteaia jaoks mittevajalik viiakse koju.

 9. SÖÖMINE

  1. Lasteaias pakutakse lastele hommiku- ja lõunasööki ning õhtuoodet. Söömiste kellaajad on märgitud rühma päevakavale, mis asub vanematele tutvumiseks rühma infostendil.

  2. Menüü on rühmas ja lasteaia kodulehel. Menüü on koostatud tervisliku toitumise nõudeid arvestades. Arstitõendi alusel eridieeti vajavatest lastest palume teavitada tervisetöötajat ja leppida kokku asendustoidu võimalustes.

  3. Lastaia toiduraha ei sisalda maksu piima eest (piim on tasuta PRIApiim), seega toob lapsevanem, kelle laps allergia tõttu ei saa süüa/juua piima, lasteaeda lapsele sobiliku asendustoote (sojapiim vms).

 10. UJUMINE

  1. Ujumise päeval palume lapsele kaasa panna ujumisriided, -müts, nuustik ja saunalina. Ujumisel turvalisuse tagamiseks toob lapsevanem lapse käe suurusega sobivad, nimega varustatud täispuhutud kätised.

  2. Ujuma lubatakse terved lapsed, kelle nahk on puhas.

  3. Ujulas viibimise ajal on ujula ruumides vähemalt kaks täiskasvanut, kes jälgivad pidevalt lapsi ja juhendavad vees toimuvaid tegevusi ning osutavad vajaduse korral abi.

  4. Ujuma ei lähe laps vaid tervisehäirete tõttu, millest on teavitatud rühmaõpetajat. Vajadusel viibib laps sellel ajal teises rühmas.

 11. KOOSTÖÖ

  1. Hea koostöö lapsevanemate ja õpetajate vahel on eelduseks, et laps tunneb end lasteaias turvaliselt ja on alati rõõmus. Lapsevanemal on võimalik tutvuda lasteaia õppekavaga, tegevuskavaga ja lasteaia arengukavaga.

  2. Lahkhelid lapse ja rühmakaaslaste vahel lahendatakse rühmas omavahel, rühmaõpetajaga konsulteerides ja vajadusel lapsevanemaid kaasates.

  3. Võimalikud erimeelsused-arusaamatused lahendatakse ja selgitatakse heas koostöös.

 12. HOOLEKOGU

  1. Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, mille ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks lapse arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

  2. Lasteaia iga rühm valib õppeaasta algul hoolekogu koosseisu oma esindaja. Hoolekogu koosseisu kuulub ka linnavalitsuse ja mõlema maja õpetajate esindaja. Hoolekogu koosseis kinnitatakse linnavalitsuse poolt.

 13. LASTEAIAMAKSU TASUMINE

  1. Lasteaia tasud on: a) Paide linnavolikogu määrusega kehtestatud kohatasu;

b) Lasteaias kehtestatud lapse toidukulu päevamaksumus.

  1. Kohatasu ja toidukulu arve väljastab Paide Linnavalitsuse finantsosakond lapsevanema e-posti aadressile, selle puudumisel paberkandjal rühmaõpetaja kätte.

  2. Makse tähtaeg on arvel märgitud kuupäev.

  3. Lastaia kohatasu ei sisalda eraldi maksu ujumise eest, seega lapsed, kes ei uju, ei ole vabastatud kohamaksu tasumisest.

  4. Lasteaia õppekavaväliste tegevuste korraldamine (v.a lasteaia esindamine) lepitakse kokku iga rühma lastevanemate protokollitud koosolekul, neid korraldab lasteaed ning nende finantseerimise korraldavad lapsevanemad.

  5. Makseraskuste korral palume pöörduda viivitamatult lasteaia direktori poole, et kokku leppida maksegraafik. Kui lapsevanemal on tekkinud lasteaiamaksude tasumisega võlgnevus üle kahe kuu, on lasteaia direktoril õigus laps lasteaia nimekirjast välja arvata.

 

 

 

 

print