PAIde  Lasteaia missioon:
PAIde Lasteaed on laste hoidu ja alusharidust pakkuv lasteasutus, kus avastatakse ja omandatakse üheskoos läbi looduse maailma ja mängides teadmiseid ning tervislikke eluviise. 

PAIde  Lasteaia visioon:  Perede toetamine kvaliteetse alushariduse andmisel lapsekeskses ja turvalises õpi- ja kasvukeskkonnas.       

PAIde  Lasteaia väärtused: 

TERVIS  - väärtustame tervislikke eluviise, tervislikku toitumist, füüsilist aktiivsust ning sõbralikku ja turvalist keskkonda.  

Meie põhiväärtust toetavad lisaväärtused, mis  peituvad sõnas PAI

PROFESSIONAALSUS - erialaste teadmiste, oskuste pidev täiendamine ja tegutsemistahe

AVATUS - paindlik ja loov suhtumine uutesse ideedesse ja muutustesse  

ISESEISVUS - vastutamine oma tegemiste eest, lähtudes ühistest eesmärkidest   

 

   

 

 

                                    

 

 

 

 

 

                                       
  

 
                      

      

 

 

 

 

 

                                                 
                                        

 

print