Lasteaia kohamaksu määr ja makseraskused

Vastavalt omavalitsuse määrustele, on lasteaia kohamaksust üheks kuus aastas vabastatud laps, kes terve kalendrikuu lasteaia töös ei osale. Kuna kuu kohatasu arvestatakse ette, siis kohatasu vabastus tuleb lasteaiast puudutud ajale järgneval kuul. 

Ehk, kui laps pole terve juuni kuu käinud lasteaias, siis juuli kuus ei tule arvet kohatasu, ega toiduraha kohta. 

Täpsemalt saab lugeda järgmistelt linkidelt ning lisatud on ka võlglastega tegelemise kord, kus üle 100 € võlad suunatakse sissenõudmisele inkasso poolt.

https://www.riigiteataja.ee/akt/402012015007?leiaKehtiv 

http://paide.kovtp.ee/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/JJRiUVP5TnyR/content/id/14835055 

Teadmiseks ka et alates 1.septembrist muudetakse kohatasu määrust järgnevalt:

https://www.riigiteataja.ee/akt/430052017003 

 

Lugupeetud lapsevanemad!

Alates 2017.aasta 1.jaanuarist on kohamaks 35.25 eurot kuus

Toiduraha ühe päeva hind on 1.40 EUR.

Alates 1. märtsist 2015 on Paide linna PAIde ja Sookure lasteaias lapsevanemate poolt koolieelse lasteasutuse kulude katmiseks kaetava osa määr 7,5 % kalendrikuus Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud täistööajaga töötamise kuutasu alammäärast.

Töötasu alammäära kehtestamine (vaata siit)

Paide linna lasteaedade kulude katmiseks lapsevanemate poolt kaetava osa määr (vaata siit) 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

print