PAIde Lasteaia missioon:
PAIde Lasteaed on laste hoidu ja alusharidust pakkuv lasteasutus, kus avastatakse ja omandatakse üheskoos läbi looduse maailma ja mängides teadmiseid ning tervislikke eluviise.

PAIdLasteaia visioon: Perede toetamine kvaliteetse alushariduse andmisel lapsekeskses ja turvalises õpi- ja kasvukeskkonnas.

PAIde Lasteaia väärtused:

TERVIS - väärtustame tervislikke eluviise, tervislikku toitumist, füüsilist aktiivsust ning sõbralikku ja turvalist keskkonda.

Meie põhiväärtust toetavad lisaväärtused, mis peituvad sõnas PAI

PROFESSIONAALSUS - erialaste teadmiste, oskuste pidev täiendamine ja tegutsemistahe

AVATUS - paindlik ja loov suhtumine uutesse ideedesse ja muutustesse

ISESEISVUS - vastutamine oma tegemiste eest, lähtudes ühistest eesmärkidest

 

 

print